All Weather Polyurethane Glue Binder Adhesive Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track

Basic Info


Model No.: SPM


Product Description

Waterborne polyurethane topcoat
Construction points: accurate mixing and even thin coating construction
Construction ratio: A: B = 10:1
1. Stir the A component evenly before use, then pour it into a clean mixing tank;
2. While stirring component A, slowly add component B curing agent.
3. Mix the A and B components thoroughly for about 2~3 minutes until the mixture is fully stirred. (It is strictly forbidden to use wooden sticks, artificially stir, and the hands of the people are faster. It is difficult to exceed 300 rpm in one minute. (The mixer head must be clean);
4. If a small dose is used, it is recommended to use electronic weighing, strictly proportionally
5. After the two components are evenly mixed, use an airless sprayer to spray evenly. After using within 30 minutes, do not leave it for a long time. Especially in high temperature weather, the curing reaction is taking place. If the time is too long, the paint will gradually solidify and begin to set. A gel is produced. During construction, we must adhere to the principle of “specialized ingredients, multiple allocations, and continuous supply”;
7. Construction temperature, the substrate temperature of 5~35°C is at least 3°C higher than the air dew point temperature; if the temperature is lower than 5°C, construction is not recommended.

The company's products have high stability and quality assurance. Due to the differences in individual construction environments and materials selected, it is recommended to conduct field tests before construction to ensure reliability. If you have any questions, please call our company or consult your sales consultant. We will be happy to help you.

 Shuǐxìng jù'ānzhǐ miàn qī shīgōng yàodiǎn: Pèi bǐ zhǔnquè jiǎobàn jūnyún báo tú shīgōng shīgōng pèi bǐ:A:B=10:1 1. Shǐyòng qián, jiāng A zǔ fèn jiǎobàn jūnyún hòu, zài dào rù gānjìng de jiǎobàn tǒng nèi; 2. Biān jiǎobàn A zǔ fèn, biān màn man tiānjiā B zǔ fèn gùhuà jì. 3. Jiǎobànjī jiāng A,B shuāng zǔ fèn chōngfèn jiǎobàn yuē 2~3 fēnzhōng, zhídào chōngfèn jiǎobàn jūnyún (yánjìn yòng mù gùn, réngōng jiǎobàn, rén de shǒu zài kuài, yī fēnzhōng yě nányǐ chāoguò 300 zhuǎn,( 57400580,jiǎobànjī qiāng tóu yào gānjìng); 4. Rúguǒ xiǎo jìliàng shǐyòng, jiànyì yòng diànzǐ chēng chēng liáng, yángé ànzhào bǐlì pèi bǐ 5. Liǎng zǔ fèn jiǎobàn jūnyún hòu, shǐyòng wú qì pēntú jī jūnyún pēntú,30 fēnzhōng nèi shǐyòng wánbì, wù cháng shíjiān fàngzhì, yóuqí shì gāowēn tiānqì, gùhuà fǎnyìng zài fāshēng, shíjiānguò zhǎng, túliào jiāng zhújiàn nínggù kāishǐ chū níng, chǎnshēng níng jiāo. Shīgōng shí yào jiānchí “zhuānrén pèiliào, duō cì shǎo pèi, gōngyìng bùduàn” de yuánzé; 7. Shīgōng wēndù,5~35℃jī cái wēndù zhìshǎo gāo yú kōngqì lùdiǎn wēndù 3℃yǐshàng; rú qìwēn dī yú 5℃, bù jiànyì shīgōng. Běn gōngsī chǎnpǐn jùyǒu gāodù wěndìng xìng jí yōu zhí bǎozhèng, yóuyú gèbié shīgōng huánjìng jí xuǎnyòng cáiliào de chāyì, jiànyì yú shīgōng qián jìnxíng shídì cèshì, yǐ quèbǎo kěkào xìng. Rú yǒu rènhé yíwèn, huānyíng zhìdiàn běn gōngsī, huò zīxún nín de xiāoshòu gùwèn, wǒmen jiāng jiéchéng wèi nín tígōng bāng. 收起 441/5000 Waterborne polyurethane topcoat

Runway & Lawn Granules> 20% TPE Lawn Granules-green> Popular Low Price High-Quality EPDM Rubber Granules Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track
Runway & Lawn Granules> 20% EPDM Runing Track Granules> 20% IAAF Approved EPDM Rubber Granules Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track
Runway & Lawn Granules> 16% EPDM Runing Track Granules> 16% Anti UV EPDM Rubber Granules Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track
Runway & Lawn Granules> 11% EPDM Runing Track Granules> China Long Lasting EPDM Rubber Granules Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track
Runway & Lawn Granules> Underlying Layer Running Track Granules-White> Anti-yellowing High-Quality EPDM Rubber Granules Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track
Polyurethane Binder Series Sports Surface Sports Flooring> GB Surface Layer Binder> Safety And Environmentally Polyurethane Glue Binder Adhesive Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track
Polyurethane Binder Series Sports Surface Sports Flooring> GB Underlying Layer Binder> Anti-yellowing Low Price Polyurethane Glue Binder Adhesive Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track
Polyurethane Binder Series Sports Surface Sports Flooring> Yellowing Resistance Binder> Factory Manufacturer High-Quality Polyurethane Glue Binder Adhesive Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track
Polyurethane Paving Materials> GB 5:1 Two-Component Binder-Red> Colourful Synthetic 5:1 Pavement Materials Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track
Polyurethane Paving Materials> GB 3:1 Self-Aligned Two-Component Binder-Red> Eco-Friendly 3:1 Self-Aligned Pavement Materials Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track
Polyurethane Paving Materials> 1:2 Spray Coat Two-Component Binder> All Weather IAAF Certified Spraying Polyurea SPUA-90 AB Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track
Sports court Silicon PU> Silicon PU Underlying Layer One-Component Sealant> Wearable EPDM Rubber Granules Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track
Sports court Silicon PU> GB Silicon PU Elastic Layer-Green> Eco-Friendly Silicon PU Elastic layer QT Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track
Spray Polyurea Surface Coating> SPUA-70A/B> Factory Direct Supply Spraying Polyurea Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track
Spray Polyurea Surface Coating> SPUA-80A/B> All Weather IAAF Certified Spraying Polyurea Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track
Spray Polyurea Surface Coating> SPUA-90A/B> Eco-Friendly Spraying Polyurea SPUA-90 AB Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track


Contact Info

CONTACT US

Zibo Century Union New Building Materials Co.,Ltd

Address: North of Nanling South Road,High-tech Zone, East of Zibodong Railway,Zibo,Shandong

Contact Person: Jiguang Chen

Phone:+86-533-3781329

Fax:+86-533-3781125

Full name Contact Phone Content
点击刷新验证码